HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 296
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Orașul Predeal și d-na Opincă (fostă Frigescu) Steluța, pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14811/20.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 14812/20.09.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14813/20.09.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea doamnei Opincă (fostă Frigescu) Steluța, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 14810/20.09.2023, prin care solicită încheierea unui nou contract de închiriere pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38,

Ținând cont de faptul că, în data de 05.07.2022, s-a produs un incendiu la imobilul situat în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, unde a locuit familia Frigescu cu contract de închiriere încheiat cu Orașul Predeal, în urma căruia locuința a devenit inutilizabilă,

Prin HCL nr. 193/14.10.2023 s-a aprobat repartizarea locuinței de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 doamnei Frigescu Steluța și familiei acesteia, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.11.2022, în data de 30.04.2023, contractul de închiriere nr. 16677/31.10.2023 încheiat între Orașul Predeal și d-na Frigescu Steluța a încetat prin ajungere la termen și nu a mai fost prelungit, iar problema locativă a d-nei Opincă (fostă Frigescu) Steluța nu s-a soluționat, deoarece locuința care a devenit inutilizabilă în urma incendiului nu a fost refăcută,

Având în vedere faptul că se apropie sezonul de iarnă și doamna Opincă Steluța, împreună cu familia acesteia nu au unde locui,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea unui nou contract de închiriere între Orașul Predeal și d-na Opincă (fostă Frigescu) Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2023.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru (9 prezenți fizic, 2 on-line), 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

 

Posted in HCL
Skip to content