HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 29
DIN DATA DE 09.02.2024

privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3, în suprafață de 2.311 mp și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2250/05.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 2251/05.02.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 2253/05.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

În vederea reglementării situației juridice a imobilului teren înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3, în suprafață de 2.311 mp, situat în Oraș Predeal, Timișul de Sus, f.n.,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 96-99, art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3, în suprafață de 2.311 mp și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content