HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 30
DIN DATA DE 09.02.2024

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 175/02.09.2022, reprezentând acordul administraturului domeniului public și privat al U.A.T Predeal, în vederea scoaterii definitive din fond forestier, a terenului identificat cu nr.cad. 103830, CF nr. 103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp, în vederea extinderii domeniului schiabil prin amenajarea unei pârtii de schi începători

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2318/06.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 2320/06.02.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 2321/06.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL 175/02.09.2022, care va avea următorul conținut: ”Consiliul Local Predeal, în calitate de administrator al domeniului public și privat  al U.A.T Predeal, este de acord cu scoaterea definitivă din fond forestier cu compensare a terenului  identificat cu nr.cad. 103830, CF nr.103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp, în vederea extinderii domeniului schiabil prin amenajarea unei pârtii de schi începători.”

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL 175/02.09.2022 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 10 pentru, 3 abțineri, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content