HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 28
DIN DATA DE 09.02.2024

privind revocarea HCL 360/21.12.2023 pentru modificarea și completarea HCL 124/29.11.2016 privind regulamentul de funcționare a activităților de agrement cu vehicule de teren – ATV-uri, snowmobile, etc. și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat pe raza Orașului Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2498/08.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 2502/08.02.2024, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 2507/08.02.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 1 alin. (6) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care se instituie principiul revocabilității actelor administrative, derivat din caracterul unilateral al acestora, rațiunea actului de revocare constând, pe de o parte, în protejarea interesului public, iar pe de altă parte, în așteptarea legitimă a beneficiarului actului administrativ în cauză, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modifricările și completările ulteriare,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. m) și s), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (5), art. 198, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încetarea aplicabilității HCL 360/21.12.2023 de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 Funcționarea activităților de agrement și circulația cu vehicule de teren – ATV-uri, snowmobile, etc. și a altor mijloace auto de deplasare în teren accidentat, pe raza Orașului Predeal, se vor efectua cu respectarea condițiilor și în cazurile expres și limitativ reglementate de regulamentul adoptat prin HCL 124/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin HCL 77/09.04.2021, HCL 239/29.11.2022 și HCL 47/07.02.2023.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentul Juridic și Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartimentul Juridic
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content