HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 28
DIN DATA DE 14.02.2022

privind scoaterea d-nei Nărea Sandra Elena din contractul de închiriere nr. 1388/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 4

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2040/03.02.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2036/03.02.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 2038/03.02.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea d-nei Frățilă Margareta, înregistrată la Primăria Predeal sub nr. 1699/28.01.2022, prin care solicită scoaterea d-nei Nărea Sandra Elena din contractul de închiriere nr. 1388/02.02.2009, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 4 și acordul d-nei Nărea Sandra Elena, deoarece aceasta nu mai locuiește cu bunica,

Ținând cont de prevederile relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6), lit. (b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea d-nei Nărea Sandra Elena din contractul de închiriere nr. 1388/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 4.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

 Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content