HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 29
DIN DATA DE 14.02.2022

privind prelungirea contractului de închiriere pentru locaţia sediului social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2193/07.02.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2187/07.02.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 2190/07.02.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art. 3 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (a) și (c), alin. (3), lit. (e), alin. (6), lit. (a), art. 139 alin. (3) lit. (g) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 11702/63/08.07.2015, încheiat în baza HCL 15/2015, modificat prin act adițional nr. 1, pentru sediul social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, pe durata de 5 (cinci) ani.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content