HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 27
DIN DATA DE 14.02.2022

privind dezmembrarea imobilului teren in suprafata de 8.229 mp., înscris în CF 102698 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102698, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 6 loturi

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 276/07.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 275/07.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 274/07.01.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, și din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 700/2014 al Directorului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Văzând referatul de acceptare  cu nr. 228990/28.12.2021 al ANCPI Brașov,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6), lit. (c), art. 139 alin. (3) lit. (g) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 8.299 mp, înscris în CF 102698 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102698, domeniu public – proprietatea Orașului Predeal în șase loturi, conform documentației întocmită de ing. Dragomir Cerhaț Cristian Viorel, după cum urmează:

 Lotul 1 – nr. cadastral 103752 –  teren in suprafata de 635 mp – servitute de trecere.

Lotul 2 – nr. cadastral 103753 – teren in suprafata de 3850 mp.

Lotul 3 – nr. cadastral 103754 –  teren in suprafata de 1620 mp.

Lotul 4 – nr. cadastral 103755 – teren in suprafata de 470 mp.

Lotul 5 – nr. cadastral 103756 – teren in suprafata de 812 mp.

Lotul 6 – nr. cadastral 103757 – teren in suprafata de 842 mp.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content