HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 27
DIN DATA DE 09.02.2024

pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție “Îmbunătățire domeniul schiabil Orașul Predeal și lac de acumulare pe Teascul Mare și Teascul Mic pentru alimentare tunuri de zăpadă”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2419/07.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 2421/07.02.2024, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 2422/07.02.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin . 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), (7) lit. k) și s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție “Îmbunătățire domeniul schiabil Orașul Predeal și lac de acumulare pe Teascul Mare și Teascul Mic, pentru alimentare tunuri de zăpadă”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți investiției: “Îmbunătățire domeniul schiabil Orașul Predeal și lac de acumulare pe Teascul Mare și Teascul Mic, pentru alimentare tunuri de zăpadă”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content