HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 275
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 3264 din 19.07.1995, având ca obiect modificarea titularului concesiunii, ca urmare a transmiterii în cota indiviză de ½ a dreptului de concesiune, prin moștenire legală, către Zelenco Octavian

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14888/21.09.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14890/21.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 14893/21.09.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Văzând certificatul de moștenitor nr. 79 din 20.12.2022 eliberat de Societatea Profesională Notarială „Costache-Ivanov” și încheierea  Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov din data de 28.12.2022, prin care  Zelenco Octavian, în calitate de fiu al defunctului Zelenco Iacob, a dobândit, în condițiile art. 975 Cod civil, prin succesiune legală și a întabulat în CF nr. 100770 Predeal și CF nr. 102869 Predeal dreptul de concesiune asupra cotei părți indivize de 1/2 din terenul în suprafata de de 407 mp și din terenul în suprafață de 93 mp, actul de lichidare al comunității legale de bunuri încheiat între Zelenco Vita și Zelenco Iacob, autentificat la Societatea Profesională Notarială „Costache-Ivanov”  sub nr. 1403 din 20.12.2022,

În conformitate cu prevederile art.1270 alin. 2 Cod civil “contractul se modifică sau încetează prin acordul părților ori prin cauze autorizate de lege”, prevederile art. 102 din Legea nr. 71/2011 privind Normele de aplicare a Codului civil “(1) Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data la care a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa. (2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privința elementelor care nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile dispozițiile alin. 1”, dispozițiile art. 324 alin. 1, raportat la art. 326 alin. 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cu care, în materia concesiunii bunurilor proprietate publică, clauzele contractuale convenționale pot fi modificate prin acordul comun al părților, în timp ce clauzele contractuale reglementare pot fi modificate unilateral doar de către concedent,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 84, art. 129 alin. (1), (2) lit. c), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 3264 din 19.07.1995, având ca obiect exclusiv modificarea art. 1 – capitolul I „Părți Contractante”, sub aspectul titularului concesiunii, respectiv Zelenco Octavian, în calitate de fiu, descendent al defunctului Zelenco Iacob, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic din cadrul UAT Predeal, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, d-lui Zelenco Octavian și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/6ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic
1 ex. Serviciul Economic
1 ex. D-l Zelenco Octavian

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți (9 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content