HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 274
DIN DATA DE 28.09.2023

privind revocarea HCL nr. 14 din 31.01.2022, având ca obiect trecerea imobilului, reprezentând teren înscris în CF nr. 103729 Predeal, în suprafață de 366 mp, din domeniul privat al Orașului Predeal, în domeniul privat al Statului Român (terenul aferent blocului de locuințe ANL, str. Căprioarei, nr. 13, bl. A, tronsonul A), în vederea creării cadrului legal pentru vânzarea acestora către titularii contractelor de închiriere

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14941/21.09.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14942/21.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 14943/21.09.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 106865/19.07.2023, prin care se solicită, raportat la dispozițiile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, trecerea imobilului, reprezentând teren aferent blocului de locuințe ANL, din domeniul privat al Statului, în domeniul privat al orașului  Predeal, nota nr. 20/7480/D.N.A. a Guvernului României – Secretariatul General al Guvernului –  din 28 aprilie 2009 referitoare la acțiunile necesare pentru modificarea regimului juridic al locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în vederea creării cadrului legal pentru vânzarea acestora către titularii contractului de închiriere, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor încheiat între Agenția Națională pentru locuințe cu nr. 2085/28.01.2009, prin care imobilul (bloc de locuințe) a fost predat Orașului Predeal,

În conformitate cu prevederile art. II alin.1 din Legea nr. 89/2008, potrivit cu care e obligatoriu ca terenul, aferent imobilului, sa fie în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale, în care sunt amplasate locuințele, în vederea vânzării acestora,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 84, art. 129 alin. (1), (2) lit. c), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se revocă HCL nr.14/3.01.2022, prin care s-a aprobat trecerea imobilului, reprezentând teren înscris în CF nr.103729 Predeal, nr. top A.1 – 103729, în suprafață de 366 mp, din domeniul privat al Orașului Predeal, în domeniul privat al Statului Român, cu consecința reintrării terenului în suprafață de 366 mp în domeniul privat al Orașului Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți (9 fizic, 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content