HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 276
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aprobarea rectificării suprafeței și înscrierea în Cartea Funciară pentru imobilul situat în Orașul Predeal, str. Griviței, f.n., proprietatea Orașului Predeal – domeniul privat, înscris în CF nr. 130105 – Brașov, identificat prin nr. top. (13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33)/67, de la suprafața din act de 432 mp la suprafața masurată de 331,00 mp și aprobarea începerii procedurilor în vederea vânzării imobilului

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14955/21.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 14956/21.09.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14958/21.09.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea suprafeței și înscrierea în Cartea Funciară pentru imobilul situat în Orașul Predeal, str. Griviței, f.n., proprietatea Orașului Predeal – domeniul privat, înscris în CF nr. 130105 – Brașov, identificat prin nr. top. (13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33)/67, de la suprafața din act de 432 mp la suprafața măsurată de 331,00 mp.

Art. 2 Se aprobă începerea procedurilor în vederea vânzării pentru imobilul prevăzut la art. 1.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru


Modalitatea de vot – 11 pentru (9 prezenți fizic, 2 on-line), 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content