HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 271
DIN DATA DE 28.09.2023

pentru modificarea și completarea HCL nr. 88/28.05.2021 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14899/21.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14900/21.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14901/21.09.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Luând în considerare adresa Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov nr. 2481/08.08.2023, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr.12676 / 09.08.2023, în care sunt prezentate modificările legislative cu privire la asigurarea gratuității și/sau reducerilor la serviciul public de transport local, inclusiv cel metropolitan pentru elevi și studenți și adresa nr. 3032/19.09.2023 prin care AMDDTP Bv a revenit cu propunerea de modificare a prevederilor hotărârilor de consiliu local pentru a le pune în concordanță cu prevederile Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, aprobate prin HG nr. 810/2023,

În conformitate cu dispozițiile art. 83 din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și dispozițiile Cap. III Acordarea facilităților pentru transportul public local și metropolitan din Normele Metodologice din 8 septembrie 2023 aprobate prin HG nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi la transportul public rutier local și metropolitan rutier, transportul public rutier județean și interjudețean pentru elevi, art. 128 alin. (3) și alin. (27), art. 149 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin. 4 lit. m), art. 17 alin. (1) lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică Art.1 – anexa nr. 1 din HCL nr.88/28.05.2021  privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/2023, care va avea următorul cuprins:

„Art.1 (1) Se aprobă, începând cu data de 01.10.2023, în scopul asigurării dreptului la educație, gratuitatea la serviciul public de transport local, inclusiv metropolitan, prin acordarea unui singur titlu de călătorie gratuit lunar, pe tot parcursul anului școlar, elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, precum și elevilor din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin, prevăzut la art. 117 alin. (10) lit. r) pct. (iv) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, înmatriculați la unități de învățământ cu sediul în UAT-urile membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către operatorul de transport regional RATBV SA, cu care Asociația a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport prin curse regulate, în numele și pe seama UAT-urile membre, astfel:

  1. a) elevii cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în Municipiul Brașov, beneficiază gratuit pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov de „Abonament lunar URBAN”, valabil pe traseele de transport public local din Municipiul Brașov;
  2. b) elevii cu domiciliul/reședința în UAT-urile membre ale AMDDTPBv (mai puțin UAT Municipiul Brașov), înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în UAT-ul de domiciliu/reședință sau în unul din UAT-urile membre cu excepția Municipiului Brașov, beneficiază gratuit de „Abonament lunar PERIURBAN”, valabil pe traseele de transport public local din UAT-ul respectiv;
  3. c) elevii cu domiciliul/reședința în UAT-urile membre ale AMDDTPBv (mai puțin UAT Municipiul Brașov), înmatriculați la o unitate de învățământ cu sediul în Municipiul Brașov sau elevii cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în UAT-urile membre ale AMDDTPBv, beneficiază gratuit de „Abonament lunar METROPOLITAN”, valabil pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană Brașov.
  4. d) elevii cu domiciliul/reședința în orice alt UAT situat în afara limitelor AMDDTPBv, înmatriculați la o unitate de învățământ cu sediul într-un UAT membru ale AMDDTPBv, în baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre, pct.a), beneficiază gratuit de un singur titlu de călătorie „Abonament lunar URBAN”, „Abonament lunar PERIURBAN” sau „Abonament lunar METROPOLITAN”, după caz, valabil pe traseele de transport public local din UAT-ul respectiv/pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană Brașov, dacă utilizează și transportul public local pe traseul de la domiciliu la școală.

(2) Pentru a beneficia de titlu de călătorie gratuit lunar, încărcat pe un card de transport personalizat și netransmisibil, elevii îndreptățiți conform alin. (1) vor solicita emiterea/încărcarea acestuia la Centrele de vânzare și reîncărcare carduri ale societății RATBV SA, în baza următoarelor documente în vederea scanării acestora:

– carnetul de elev, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și domiciliul acestuia, sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ, prin care se atestă faptul că elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, conform modelului prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre, pct.b), sau cardul naţional de elev, după caz,

– cartea de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau certificatul de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic după digitalizarea mecanismelor aferente, pentru elevii sub 14 ani și CI părinte/reprezentant legal, după caz.

(2.1) În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta eliberarea titlului de călătorie gratuit lunar pentru elevi și în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior.

(2.2) După digitalizarea mecanismelor privind eliberarea titlurilor de călătorie gratuite pentru elevi, încărcarea titlurilor de călătorie se va putea efectua și pentru perioade succesive de timp, pe cardul de transport nominal și netransmisibil sau online, prin aplicația pusă la dispoziție de către operatorul de transport RATBV SA, după verificarea lunară, automată şi validarea calităţii de elev din platforma informatică ”Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR”, pe care o gestionează Ministerul Educației. Valabilitatea titlurilor de călătorie gratuite lunare eliberate pentru perioade succesive de timp nu va putea depăși data de 30 septembrie a anului școlar următor.

(3) La verificarea legalității călătoriei de către reprezentanții operatorului de transport regional RATBV SA elevii vor prezenta cardul de transport încărcat cu facilitatea acordată, validat sau titlul de călătorie achiziționat gratuit din aplicație, după caz, însoțit de carnetul de elev vizat pentru anul în curs sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs sau cardul național de elev, după caz, precum și de cartea de identitate sau copia certificatului de naștere, după caz.

(3.1) În cazul în care, la controlul documentelor de călătorie, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (3), fie prezintă documente nevizate pentru anul școlar în curs, cu excepția primelor 30 de zile de la începerea anului școlar, aceștia sunt considerați ca fiind fără titlu de transport și sunt tratați conform Regulamentului privind efectuarea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

(4) Costurile pentru acordarea facilităţilor elevilor îndreptăţiți conform alin.(1) vor fi suportate din bugetul local al UAT Predeal membru al Asociației, pe raza căruia funcționează unitatea de învățământ la care este înscris elevul, pe baza facturilor lunare, transmise până la data de 15 a lunii pentru titlurile de călătorie eliberate sau valabile, după caz, în luna precedentă, întocmite de către Societatea RATBV SA, însoțite de Centralizatorul elevilor beneficiari și avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, în care titlurile de călătorie acordate gratuit sunt calculate conform Planului tarifar aprobat de Asociație, aflat în vigoare.

(4.1) Operatorul de transport regional RATBV SA răspunde de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit, conform legii. Modelul Tabelului nominal și a Decontului lunar sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre la pct.c) și d).

(5) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților de transport local/metropolitan se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Art. 2 Se modifică Art.1 – anexa 2 din HCL nr.88/28.05.2021  privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată  prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/2023, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1  (1) Se aprobă, începând cu data de 01.10.2023., pe tot parcursul anului calendaristic, acordarea unei reduceri de 10%  studenţilor cu domiciliul în Predeal înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, la achiziționarea unui „Abonament lunar METROPOLITAN”.

(2) Pentru a beneficia de titlu de călătorie redus lunar, încărcat pe un card de transport personalizat și netransmisibil, studenții îndreptățiți conform alin.(1) vor solicita emiterea/încărcarea acestuia la Centrele de vânzare și reîncărcare carduri ale societății RATBV SA, în baza următoarelor documente în vederea scanării acestora:

– carnetului de student, vizat de instituţiile de învăţământ superior pentru anul universitar în curs sau a unei adeverințe eliberată de instituția de învățământ superior prin care se atestă că este înmatriculat la studii pentru anul în curs;

(2.1) După digitalizarea mecanismelor privind eliberarea titlurilor de călătorie cu reducere pentru studenți acestea se vor putea obține și online din aplicația pusă la dispoziție de către operatorul de transport RATBV SA după verificarea automată şi validarea calităţii de student din platforma informatică Registrul Matricol Unic – RMU pe care o gestionează Ministerul Educației.

(3) La verificarea legalității călătoriei de către reprezentanții operatorului de transport regional RATBV SA studenții vor prezenta cardul de transport încărcat cu facilitatea acordată, validat, sau, titlul de călătorie achiziționat gratuit din aplicație, după caz, însoțit de carnetul de student vizat pentru anul în curs, sau, adeverința emisă de instituția de învățământ superior pentru anul universitar în curs și de cartea de identitate

(3.1) În cazul în care, la controlul documentelor de călătorie, studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (3), fie prezintă documente nevizate pentru anul universitar în curs sunt considerați ca fiind fără titlu de transport și sunt tratați conform Regulamentului privind efectuarea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

     (4) Costurile pentru acordarea facilităţilor studenților îndreptăţiți conform alin.(1) lit. b) vor fi suportate din bugetul local al UAT-ului Orașului Predeal, membru ale Asociației pe raza căruia domiciliază beneficiarii facilității, pe baza facturilor lunare, întocmite de către Societatea RATBV SA, însoțite de centralizatorul studenților beneficiari, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, în care valoarea  titlurile de călătorie acordate, este calculată prin aplicarea reducerii de 10 % la valoarea nominală

a titlului de călătorie „Abonament lunar METROPOLITAN”, conform Planului tarifar, în vigoare, aprobat de Asociație.

Art. 3 Începând cu data de 01.10.2023, dispozițiile anterioare referitoare la facilitățile acordate elevilor și studenților din HCL nr.88/28.05.2021  privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată  prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/2023,își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.88/28.05.2021  privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată  prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/2023, rămân neschimbate.

Art.5 Hotărârea Consiliului Local nr.88/28.05.2021  privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată  prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/2023, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, se va republica.

Art. 6 Primarul Orașului Predeal prin serviciile de specialitate, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și Societatea  RATBV SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal, AMDDTP BV și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. AMDDTP BV

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți (9 fizic și 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content