HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 272
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ–teritoriale „Apă–Canal Constanța a Comunei Maia, Județul Ialomița

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14638/18.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14639/18.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14640/18.09.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei IV din cadrul consiliului local,

Ținând cont de HCL nr. 134/26.10.2012 prin s-a aprobat aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvolare Intercomunitară Apă–Canal Constanța,

Având în vedere adresa cu nr. 2350/29.08.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă–Canal Constanța, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 14178/08.09.2023, prin care se solicită adoptarea unei hotarari de consiliu local și HCL nr. 63/19.07.2023 privind aderarea la ADI Constanța a Comunei Maia,

În conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul ADI Apă-Canal Constanța, potrivit cărora asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociațiilor și cu încheierea unui act adițional la statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului,    

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă aderarea Comunei Maia, Județul Ialomița, prin Consiliul Local Maia, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ–teritoriale „Apă–Canal Constanța”- persoana juridică de drept român, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța, sub nr. 138J/26.05.2009.

Art. 2 Se aprobă participarea Comunei Maia la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale „Apă–Canal Constanța cu o contribuție în numerar în valoare de 2000 lei, precum și plata cotizației anuale în valoare de 2000 lei.

Art. 3 Primarul Orașului Predeal, prin serviciile de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal, ADI Constanța și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. ADI Constanța

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți (9 fizic și 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content