HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 270
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aprobarea actului adițional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/2019, actul adiţional nr. 2/2021, actul adiţional nr. 3/2021, actul adiţionalnr. 4/2021 şi actul adiţional nr. 5/2022

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14807/20.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14808/20.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14809/20.09.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 328/2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, ale Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit Studiului de oportunitate – etapa a V-a de extindere a serviciului public de transport persoane în Municipiul Săcele, aprobat de Adunarea Generală a  A.M.D.D.T.P. BV. prin Hotărârea nr. 7/2023, Societatea RATBV S.A. are capabilitatea să preia și transportul public pe Săcele întrucât, dimensinea societății îi permite acesteia să asigure transportul în condiții de securitate și eficianță în Săcele,

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 14/16.08.2023 s-a aprobat proiectul actului adiţional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr.1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul actului adiţional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr.1 din data de 20.12.2018  a fost comunicat spre analiză și verificare Consiliului Concurenței, în urma verificării și analizării, Consiliului Concurenței a avizat proiectul actului adiţional nr. 6/2023 la contract fără a aduce acestuia vreo modificare sau completare, drept pentru care a emis avizul nr. 8765/13.07.2023 referitor la actul adițional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018,

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Capitolului 21 – Redefinirea clauzelor contractuale din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 din data 20.12.2018, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Proiectul actului adițional nr. 6/2023, astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local al Orașului Predeal prin Hotărârea nr. 187/26.06.2023 și avizat de Consiliul Concurenței sub nr. 8765/13.07.2023 fără modificări sau completări ulterioare, devine actul adițional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV SA.

Art.2. Se aprobă actul adițional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV SA.

Art.3. Primarul Orașului Predeal prin serviciile de specialitate, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și Societatea  RATBV SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal, AMDDTP BV și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. AMDDTP BV

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți (9 fizic și 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content