HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 269
DIN DATA DE 28.09.2023

privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor HG nr. 293/2023 privind modificarea și completarea HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14831/20.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14833/20.09.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14835/20.09.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

 

Luând act de Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr. 15/2023 privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile HG nr. 293/2023 privind modificarea și completarea HG nr. 855/2008, potrivit cărora Statutul cadru pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate privind serviciile de utilităţi publice, precum și prevederile art. 6, alin. (1) și (2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Statutul Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, astfel cum a fost revizuit în conformitate cu dispozițiile HG nr. 293/2023 privind modificarea și completarea HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Orașului Predeal, prin serviciile de specialitate și Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți (9 fizic și 2 on-line) din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content