HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 26
DIN DATA DE 14.02.2022

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2052/03.02.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 2034/03.02.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al compartimentului Resurse Umane din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 2035/03.02.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I-IV ale Consiliului Local Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (a), alin. (3), lit. (c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Orașului Predeal, conform anexei 1, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Resurse Umane

 Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content