HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 26
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 930/19.01.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 927/19.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 928/19.01.2021, prin care se propune aprobarea planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 3 a consiliului local,

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (2) și (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. (d), alin. 7, lit. (b), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă planul de acțiuni de interes local pentru anul 2021, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content