HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 25
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea începerii procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070, în suprafață de 4662 mp și a imobilului teren aflat în domeniul privat al Statului Român, înscris în CF 103808 Brașov, nr. top. 3412/1/a/1/1/2/2, în suprafață de 888 mp

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1944/04.02.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1945/04.02.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1943/04.02.2021, prin care se propune aprobarea începerii procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070, în suprafață de 4662 mp și a imobilului teren aflat în domeniul privat al Statului Român, înscris în CF 103808 Brașov, nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, în suprafață de 888 mp,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor 1, 2 și 4 ale consiliului local,

Având în vedere dispozițiile art. 311, 334-346, 363din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. (c), alin. (6), lit. (b), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă începerea procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070, în suprafață de 4662 mp.

Art. 2 Se aprobă începerea procedurilor legale necesare în vederea introducerii în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren aflat în domeniul privat al Statului Român, înscris în CF 103808 Brașov, nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, în suprafață de 888 mp, pentru vânzarea ulterioară a acestuia, în condițiile legii.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism
1 ex. Biroul Achiziții, Investiții

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content