HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 27
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere încheiat între Orașul Predeal și Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Hârsescu F. Mădălina-Cristina

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 851/18.01.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 849/18.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 850/18.01.2021, prin care se propune aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere încheiat între Orașul Predeal și Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Hârsescu F. Mădălina-Cristina, cererea d-nei Hârsescu Mădălina-Cristina, înregistrată la Primăria Predeal sub nr. 570/13.01.2021,

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 3 a consiliului local,

Având în vedere dispozițiile art. 3.3, cap. IV din contractul de închiriere încheiat între părți, care prevede posibilitatea prelungirii acestuia,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. (d), alin. 7, lit. (b), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 22086/23.12.2015, încheiat între Orașul Predeal și Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Hârsescu F. Mădălina-Cristina, prin care se prelungește termenul contractului pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.01.2021-31.12.2024.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content