HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 232
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța a Comunei Săcele, Județul Constanța

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.17957/17.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17956/17.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17957/17.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că prin HCL nr. 134/26.10.2012 s-a aprobată aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvolare Intercomunitară Apă – Canal Constanța, potrivit prevederilor art. 13 din Statutul ADI Apă – Canal Constanța, asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului,

            Având în vedere adresa cu nr. 771/03.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apă – Canal Constanța, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 15916/09.11.2021, prin care se solicita adoptarea unei hotărâri de consiliu local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă aderarea Comunei Săcele, Județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, persoana juridică de drept privat, înregistrata în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanța sub nr. 1381/26.05.2009.

Art. 2 Se aproba participarea Comunei Sacele la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta cu o contributie in numerar, in valoare de 2000 lei.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

 

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content