HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 233
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren înscris în CF 101789 Predeal, nr. top. 13466/2/5, nr. cad. 879, proprietatea UAT Predeal, către titularii contractului de concesiune nr. 2712/1995 – Rădulescu Nicolae-Dan și soția Rădulescu Ana-Maria

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.17995/17.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17996/17.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17993/17.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea titularilor dreptului de concesiune, înregistrată sub nr. 17958/17.12.2021,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren înscris în CF 101789 Predeal, nr. top. 13466/2/5, nr. cad. 879, proprietatea UAT Predeal, către titularii contractului de concesiune nr. 2712/1995 – Rădulescu Nicolae-Dan și soția Rădulescu Ana-Maria.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content