HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 231
DIN DATA DE 22.12.2021

privind modificarea și completarea HCL nr. 165 din 28.09.2021 si nr. 185/05.11.2021 pentru aprobarea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, proiect finantat prin PNDL

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.18012/19.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18013/19.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18014/19.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere:

Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 130582/26.11.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 17664/14.12.2021, prin care se solicită completarea documentației de suplimentare a sumei alocate de la bugetul de stat prin contractul de finanțare nr. 2271/01.11.2017, aferent obiectivului de investiții “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”,

Publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 833/2021, Partea I, a OUG nr.15/2021 (atasata prezentei), privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (intrata în vigoare în data de 03.09.2021), potrivit căreia prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții,

Prevederile art. 221, 222 și 236 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea 98/2016,

Prevederile art. 164-165 din anexa la HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare anexa HG nr.  395/2016,

Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de către Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractul de achiziție sectorial/acordului cadru,

Prevederile art. VIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2017, pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, aprobată prin Legea nr. 5/2019, denumită în continuare OUG nr. 107/2017,

Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 4, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin.1, alin. 2, lit.c, art. 136, alin. 1, art. 139, alin.1, alin.3, art. 155, alin. 1, lit. b, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă finanțarea proiectului “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, în valoare totală a investiției de: 2.591019,07 lei cu TVA, ce va fi decontata astfel:

  • finanțare buget de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală etapa II – 2.062.743,36 lei cu TVA;
  • cofinanțare de la bugetul local – 528.275,71 lei cu TVA.

Art. 2 Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiții este de 721.787,80 lei cu TVA, ce va fi decontată astfel:

  • finanțare buget de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală etapa II – 690.645,52 lei cu TVA;
  • cofinanțare de la bugetul local – 31.142,28 lei cu TVA.

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, prevăzută în anexa care  face  parte integrantă din  prezenta  hotarare.

Art. 4 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content