HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 230
DIN DATA DE 22.12.2021

privind închirierea, prin licitație publică, a parcării P1, parcării P2 și parcării terane Fulg de Nea, precum și a celorlalte parcări terane, totalizând un numar de 1035 locuri de parcare în zona Clăbucet – Cioplea, Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17812/15.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18159/21.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18160/21.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Văzând raportul de evaluare elaborat de către expert evaluator, ing. Enescu Ruxandra, membru titular ANEVAR, legitimație nr. 12463/2021, în vederea determinării chiriei de piața pentru parcarea P1, parcarea P2 și parcarea terană Fulg de Nea, precum și a celorlalte parcări terane, totalizând un număr de 1035 locuri de parcare în zona Clăbucet – Cioplea,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 139 alin. 1, alin. 3, lit. g, art. 155 alin. 1, lit. b, art. 196 alin. 1, lit. a, art. 362 alin. 3, raportat la art. 332 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin procedura de licitație publică deschisă, conform OG 57/2019 privind Codul Administrativ, a parcării P1, parcării P2 și parcării terane Fulg de Nea, precum și a celorlalte parcări terane, totalizând un număr de 1035 locuri de parcare în zona Clăbucet – Cioplea, Predeal.

Art. 2 Se aprobă prețul de pornire al licitației în sumă de 58.906,66 lei, la care se adaugă TVA (echivalentul a 11.902,50 euro la cursul comunicat de BNR pentru data de 21.12.2021). Totodată, aprobă raportul de evaluare elaborat de către expert evaluator ing. Enescu Ruxandra, raport ce stă la baza stabilirii prețului de pornire a licitației în cadrul căruia, evaluatorul a stabilit prețul chiriei în valoare de 1 euro / mp / lună.

Art. 3 Aprobă documentaţia pentru licitaţie, conform anexelor:

1 – Studiu de Oportunitate;                        5 – Oferta;

2 – Regulament;                                         6 – Declaratia de participare;

3 – Instructiuni pentru ofertanti;                7 – Fisa Ofertantului.

4 – Caiet de Sarcini;

Art. 4 Contractul de închiriere se va semna în termen de maxim 20 zile de la data finalizării procedurii de atribuire.

Art. 5 Durata închirierii este de 6 luni începand cu data semnării contractului de închiriere de către Orașul Predeal și operatorul economic desemnat câștigător, urmare a finalizării procedurii de atribuire.

Art. 6 Plata chiriei se va face lunar în baza facturii emise de către locator (Orașul Predeal).

Art. 7 Primarul Orașului Predeal, prin serviciile de specialitate,  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content