HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 229
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18236/22.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18233/22.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18235/22.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Văzând Hotărârea AGA Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr.32/2021 prin care s-a aprobat Actul adiţional nr.4 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr.1/2018 şi Avizul Consiliului Concurenţei nr.13551/03.12.2021 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov nr. 4/2021,

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile cap. 21 pct. 21.1 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1/20.12.2018,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (7) lit. i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin.(1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Actul adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Orașului Predeal, prin serviciile de specialitate,  Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content