HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 228
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca Transilvania SA

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18172/21.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18173/21.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18174/21.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări prin Legea 209/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile relevante din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă deschiderea de către UAT Predeal a unui cont bancar la Banca Transilvania SA, ce va fi utilizat pentru încasarea taxei pentru parcare în zona Clăbucet-Cioplea, prin intermediul cardurilor de debit și cardurilor de credit, precum și desemnarea d-lui primar Ciobanu Sorin-Ioan în vederea semnării tuturor documentelor de legătură cu acest cont și a tuturor documentelor aferente altor produse bancare.

Art. 2  Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content