HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 227
DIN DATA DE 22.12.2021

privind modificarea și completarea art. 7 alin. (1) din procedura de acordare a unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020, O.U.G. nr. 181/2020 și O.U.G. nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin HCL nr. 6/06.11.2020

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18193/21.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18194/21.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18195/21.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispoziţiile art. V. VI si VIII din OUG 69/14.05.2020 şi OUG 181/22.10.2020 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. 7 alin.(1) din Procedura de acordare a unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020, O.U.G. nr. 181/2020 și O.U.G. nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin HCL nr. 6/06.11.2020, după cum urmează:

,,Art. 7 Modalitatea de implementare a procedurii

(1) Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art.6.’’

Art. 2 În urma acestor modificări, procedura privind aprobarea unor facilități fiscale aprobată prin HCL nr. 6/25.11.2020 se va republica conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content