HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 223
DIN DATA DE 22.12.2021

privind modificarea HCL 132/23.07.2021 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare, prin rulote, chioșcuri și standuri pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate, prin completarea anexei nr. 1 la aceasta, conform anexei la prezenta hotărâre

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17972/17.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile relevante din: Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, OG 2/2001 privind regimul general al contravențiilor, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a și b, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL 132/23.07.2021 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare, prin rulote, chioșcuri și standuri pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate, prin completarea anexei nr. 1 la aceasta, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content