HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 224
DIN DATA DE 22.12.2021

privind interzicerea circulației pe străzile UAT Predeal a ATV-urilor, snowmobilelor și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat, pentru activitățile de agrement și închiriere a acestora

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17978/17.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17976/17.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17977/17.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile relevante din: OG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, OUG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legea 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, OG 2/2001 privind regimul general al contravențiilor, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. a și b, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se interzice circulația pe străzile UAT Predeal a mijloacelor de deplasare de tip ATV, a snowmobilelor și a altor mijloace asemănătoarede deplasare în teren accidentat, deținute de persoane fizice sau juridice, care sunt folosite în vederea desfășurării activității economice de închiriere și leasing de bunuri recreaționale, individual sau în grup organizat.

Art. 2 Funcționarea activităților de agrement cu vehicule de teren, ATV-uri în teren accidentat, pe raza UAT Predeal, se va putea face doar pe trasee speciale, aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 Pentru perioada 24.12.2021-31.03.2022, activitatea de agrement cu vehicule de teren, ATV-uri în teren accidentat, se va putea face pe traseul str. Tudor Vladimirescu – Poliștoaca – Susai, în acest sens modificându-se corespunzător art. 1 din HCL 119/2013, așa cum a fost completată prin HCL 77/2021, prin care se adaugă excepția privind activitatea susmenționată pentru perioada de referință.

Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 9 pentru, 2 împotrivă, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content