HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 222
DIN DATA DE 22.12.2021

privind scoaterea domnului Tocitu Ionuț-Cristian din contractul de închiriere nr. 4746/09.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 17

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16460/19.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16458/19.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16459/19.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea domnului Tocitu Ionuț – Cristian, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 15745/04.11.2021, prin care solicită scoaterea sa din contractul de închiriere nr. 4746/09.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 17, deoarece nu mai locuiește la adresa mai sus menționată,

Ținând cont de prevederile aplicabile ale Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea domnului Tocitu Ionuț-Cristian din contractul de închiriere nr. 4746/09.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 17.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS
1 ex. d-nul Tocitu Ionuț-Cristian

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content