HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 222
DIN DATA DE 26.07.2023

privind vânzarea imobilului teren situat în Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B identificat cu nr. cad. 102617, înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 801 mp, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2962/05.08.1995 și a actului adițional nr. 1/5074/23.06.1995, către concesionarii Mazere Dan Vasile și Ciobanu Dănuț

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 11233/23.06.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Văzând dispozițiile HCL nr. 172/02.09.2022, prin care s-a aprobat declanșarea operațiunilor în vederea vânzării terenului în cauză,

În conformitate cu prevederile legale relevante cuprinse în art. 13 și urm. din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 551-553 C.Civ., art. 1650 și urm. C.Civ., cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă raportul de evaluare nr. 232/13.07.2023 întocmit de către expert evaluator ing. Ruxandra Enescu., a imobilului teren situat în Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B, identificat cu nr. cad. 102617, înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 801 mp.

Art. 2 Se aprobă vânzarea către concesionarii Mazere Dan Vasile și Ciobanu Dănuț, a imobilului teren situat în Orașul Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B, identificat cu nr. cad. 102617, înscris în CF 102617 Predeal în suprafața de 801, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2962/05.08.1995 și a actului adițional nr. 1/5074/23.06.1995.

Art. 3 Se aprobă preţul vânzării în cuantum de 277.146 lei fără TVA, echivalentul a 56.070 euro fără TVA (la cursul 1 euro = 4,9437 la data evaluării), respectiv 346 lei/mp, echivalentul a 70 euro/mp, având în vedere raportul de evaluare nr.232/2023 elaborat de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu.

Art. 4 Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 5 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art. 6 Se împuternicesc primarul, viceprimarul sau secretarul general al Oraşului Predeal să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 7 D-nii Mazere Dan Vasile și Ciobanu Dănuț au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 8 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content