HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 223
DIN DATA DE 26.07.2023

privind vânzarea prin prin licitație publică, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Predeal, în suprafață de 620 mp, situat în str. Iancu Jianu, Orașul Predeal, Județul Brașov

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 8275/23.05.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile legale relevante cuprinse în art. 1650 și urm. C.Civ., cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 363, raportat la art. 334-346, art. 311 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă vânzarea prin prin licitație publică, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Predeal în suprafața de 620 mp, Orașul Predeal, Județul Brașov.

Art. 2 Se aprobă raportul de evaluare nr. 244/15.05.2023, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Predeal, în suprafață de 620 mp, str. Iancu Jianu, Orașul Predeal, Județul Brașov, întocmit de către expert evaluator ing. Ruxandra Enescu.

Art. 3 Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini a imobilului teren cu identificat  cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Predeal, în suprafață de 620 mp, str. Iancu Jianu, Orașul Predeal, Județul Brașov.

Art. 4 Se aprobă preţul minim al vânzării în cuantum de 152.205 lei fără TVA, echivalentul a 30.833 euro fără TVA (la cursul 1 euro = 4,9356 la data evaluării), respectiv 245,49 lei/mp, echivalentul a 49,73 euro/mp, având în vedere raportul de evaluare nr.244/2023 elaborat de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu.

Art. 5 Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 6 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 30 zile de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

Art.7 Se împuternicesc primarul, viceprimarul sau secretarul general al Oraşului Predeal să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 8 Câștigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 9 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 11 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content