HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 221
DIN DATA DE 26.07.2023

privind modificarea schiței anexă la contractul de concesiune nr. 735 din 21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9953/23.06.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 9955/23.06.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 9956/23.06.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Luând act de H.C.L. Nr. 10/1995 privind aprobarea programului de concesionare a terenurilor din Predeal, H.C.L. Nr. 62/2007 privind concesionarea directa a unor parcele de teren, adresa înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 10517/23.07.2021, depusă de Isbășoiu Mihai-Alexandru, adresa înregistrată la Primaria Orasului Predeal cu nr. 17817/15.12.2021, depusă de Isbășoiu Florea, Isbășoiu Nina și Isbășoiu Mihai-Alexandru, schița anexă la contractul de concesiune nr. 735 din 21.01.2008, întocmită de ing. topograf Boariu Lucian,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 1270 alin. 2 Cod civil, potrivit căruia “contractul se modifică sau încetează prin acordul părților ori prin cauze autorizate de lege”, art. 102 din Legea nr. 71/2011 privind pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , conform căruia “(1) Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data la care a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa. (2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării. În privința elementelor care nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile dispozițiile alin.1”, art. 13 și urm. din Legea nr. 50/1991 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile relevante din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă actul adițional nr.1 (înregistrat sub nr. 17157/06.12.2021) la contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008, prin care s-a schimbat titularul dreptului de concesiune și obiectul contractului, în sensul că terenul în suprafață de 120 mp se majoreaza cu 60% din suprafata din contract (72 mp), conform HCL nr.137/25.09.2001, rezultând o suprafață totală de 192 mp.

Art. 2 Se revocă HCL nr. 77/31.03.2023 având ca obiect modificarea contractului de concesiune nr. 735/21.01.2008 și încheierea unui act adițional în baza planului de situație (cadastral) întocmit la data de 17.03.2022.

Art. 3 Se aprobă încheierea unui act adițional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 735 din 21 ianuarie 2008, în sensul că terenul, menționat la art.1, în suprafață totala de 192 mp, se identifică conform schiței anexă din data de 22.05.2023, întocmită de ing. topograf  Boariu Lucian, care modifică schița anexă întocmită de SC Geotop SRL, la data încheierii contractului de concesiune nr. 735/21.01.2008, sub forma și în condițiile care urmează:

  • Lot nr. 1 – în suprafață de 22 mp;
  • Lot nr. 2 – în suprafață de 20 mp;
  • Lot nr. 3 – în suprafață de 72 mp;
  • cad. 103173, în suprafață de 78 mp;

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot:

– 7 pentru, 4 abțineri, 1 consilier local nu participă la vot, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content