HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 221
DIN DATA DE 22.12.2021

privind extinderea cabinetului nr. 3, deținut de Cabinet Medical Individual DR. Ciocianu G. Delia - Simona în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetul liber nr. 1

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16457/19.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16445/19.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16456/19.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea doamnei doctor Ciocianu Delia Simona, prin care solicită extinderea cabinetului nr. 3 pe care îl deține în prezent în Policlinica Predeal cu cabinetul nr. 1, în care a funcționat cabinetul medicului de familie Dragomir-Cherhaț Daniela Monica și care este liber, deoarece spațiul în care își desfășoară activitatea este insuficient pentru pacienți și pentru aparatura existentă,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă extinderea cabinetului nr. 3, deținut de Cabinet Medical Individual DR. Ciocianu G. Delia – Simona în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetul liber nr. 1.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS
1 ex. d-na Ciocianu Delia-Simona

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content