HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 220
DIN DATA DE 22.12.2021

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membru din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, constituită la nivelul Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17080/06.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17078/06.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 17079/06.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu” Predeal nr. 1658/25.11.2021, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 16841/26.11.2021, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membru din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, constituită la nivelul Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal,

Ținând cont de prevederile art. 11, alin. (4), lit. e din Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calității educației, actualizată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă desemnarea d-lui Pop Valentin – consilier local al Orașului Predeal, pentru a face parte ca membru din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, constituită la nivelul Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS
1 ex. d-l Pop Valentin

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content