HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 219
DIN DATA DE 22.12.2021

modificarea art. 1 din HCL nr. 157/28.09.2021 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16585/22.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16581/22.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16582/22.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal nr. 1261/10.09.2021, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 12694/10.09.2021, prin care se solicită desemnarea unui număr de 3 membri în Consiliul de administrație al liceului, ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Predeal.

Ținând cont de: prevederile art. 4 alin (1) din Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 157/28.09.2021 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal, în sensul înlocuirii domnului Cristea Răzvan Mihai cu un alt membru al Consiliului Local Predeal, respectiv d-l Țuțui George, consilier local al Orașului Predeal.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS
1 ex. d-l Țuțui George

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content