HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 22
DIN DATA DE 31.01.2023

pentru majorarea capitalului social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL și alte modificări privind administrarea societății

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1372/26.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1373/26.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1374/26.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Față de conținutul raportului de follow-up nr. 2970/164/02.12.2020, întocmit de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/10.03.2015 la SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, referitor la abaterile consemnate la pct. A2, organul de audit consemnează la B2, între altele, obligația conducerii executive de a face demersuri către autoritatea tutelară pentru intrarea în legalitate în ceea ce privește sistemul de administrare a operatorului economic, având în vedere prevederile OUG 109/2011, referitoare la numirea consiliului de administrație,

În conformitate cu prevederile art. 6, 10 alin. 1, 5, 6 și 21 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în forma actualizată la BIN Enoaie Rodica, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 8/13.12.2017, art. 1 din actul adițional la Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 7/13.12.2017, art. 129 alin. (2), lit. (a), alin. (3), lit. (e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local exercită atribuții referitoare la organizarea și funcționarea societăților de interes local, acesta hotărând asupra înființării sau reorganizării societăților comerciale de interes local,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 92, art.129 alin (2) , lit. a), alin. (3), lit. d) si e), alin.(6), lit(a), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al SC ALTITUDINEA 1040 Predeal, cu

suma de 325.000 lei, aport în natură, constând în ”banda transportoare schiori”, amplasată în Orașul Predeal, la Pârtia Clăbucet Sosire,  mijloc fix, evaluat la suma de 325.000 lei,  conform Raportului de evaluare nr. 20/12.01.2023, întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu.

Art.2 Capitalul social în valoare de 365.200 lei, va fi împărțit în 36.520 părți sociale, în valoare nominală de cate 10 lei fiecare parte socială și va fi deținut în procent de 100% de către asociatul unic Orașul Predeal.

Art. 3 Se aprobă tarifele ce vor fi practicate în exploatarea benzii transportoare schiori, astfel: 1 urcare – 6 lei; 10 urcări – 54 lei; 100 urcări – 400 lei; peste 500 de urcări – 3 lei / urcare. Se va acorda gratuitate pentru monitorii de schi atestați din Predeal, înscriși în cadrul unei școli de schi și pentru monitorii individuali care au plătite toate taxele la bugetul local.

Art. 4 Conducerea și administrarea S.C. ALTITUDINEA 1040 PREDEAL S.R.L., va fi asigurată de către un consiliu de administrație, format din 3 membri, din care 1 președinte și  2 membri, ce vor fi desemnați prin hotărâre de consiliu, care va stabili și durata mandatului consiliului de administrație al societății și indemnizația membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de administrație, va avea atribuțiile prevazute de lege și de statut, iar personalul angajat al SC ALTITUDINEA 1040 PREDEAL SRL, va avea atribuțiile prevazute în regulamentul de ordine interioara.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 7 pentru, 4 abțineri, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content