HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 23
DIN DATA DE 31.01.2023

privind aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1440/27.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1441/27.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1442/27.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2021/2115 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013,

REGULAMENTUL (UE) 2021/2116 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013,

Programul Național Strategic ( PNS) 2023 – 2027, aprobat prin Decizia Comisiei nr. C(2022)8783 din 7 decembrie 2022,

OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă aderarea UAT – Oraș Predeal la Asociaţia de Dezvoltare Durabilă “Curbura Carpaţilor”, în calitate de membru asociat, în vederea elaborării şi implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală a teritoriului în cadrul PNS 2023-2027, intervenția 36 – LEADER – Dezvoltarea locală, plasată sub responsabilitatea comunității, precum şi selectării şi autorizării asociaţiei ca şi Grup de Acţiune Locală (GAL) funcţional de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 2 Prin aderarea la Asociaţia menţionată la art. 1, UAT Oraș Predeal nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) cu finanţare prin PNS  2023-2027.

Art. 3 Se împuternicește d-l Sorin Ioan Ciobanu, Primarul Orașului Predeal, să reprezinte Orașul Predeal în cadrul parteneriatului constituit de Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content