HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 21
DIN DATA DE 31.01.2023

privind aprobarea Statutului actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1226/25.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1229/25.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1232/25.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Văzând și Hotărârea AGA nr. 9/09.11.2011 privind analiza proiectului și aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În conformitate cu  prevederile art. 21 alin. (2) și (5) din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative art. 6 alin. (1) și (2) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și ale Statutului Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Statutul Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, astfel cum a fost revizuit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 246 /2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content