HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 218
DIN DATA DE 22.12.2021

stabilirea cotei de maximum 1,5% aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale, în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele ANL

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16469/19.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16467/19.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16468/19.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că prin OUG nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe au fost aduse modificări unor articole din lege privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuințele ANL, este necesar a se modifica cota aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale, care ulterior era stabilită la un procent de 0,8%, iar în urma modificărilor aceasta este de maximum 1,5%,

Ținând cont de prevederile relevante din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, completată și modificată, HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 2 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă cota aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale, în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele ANL, astfel:

  • cheltuieli cu menținerea stării de folosință normală a locuinței de 0,9% din valoarea de investiție a construcției.
  • cheltuieli de administrare de 0,3% din valoarea de investiție a construcției.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content