HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 217
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17306/08.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17304/08.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 17305/08.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că în Oraşul Predeal există locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL) libere, este necesar a se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL), adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 97469/10.11.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 17205/07.12.2021, prin care se comunică faptul că, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Predeal, aprobate prin HCL nr. 120/2021, sunt considerate neavizate,

Având în vedere dispozițiile legale relevante din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi actualizată, HG nr. 962/2001  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 11998   152 10 201   0 18>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată, anexa nr. 11 la HG nr. 962/2001  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 11998   152 10 201   0 18>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 2 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Predeal, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se revocă HCL nr. 39/19.03.2021 și HCL nr. 120/23.07.2021 începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content