HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 20
DIN DATA DE 31.01.2023

pentru modificarea și completarea HCL nr. 88/28.05.2021 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021 și HCL nr. 161/2021

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1312/25.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1313/25.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1314/25.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Văzând adresele Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov nr. 3697/29.12.2022 și nr. 45/06.01.2023, înregistrate la Primăria Orașului Predeal cu nr. 20279/30.12.2022 și nr. 245/ 06.01.2023, prin care ne aduce la cunoștință că, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, gratuitatea acordată elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier se asigură din bugetele locale și elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați.

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 alin. 4 lit. m), art. 17 alin. (1) lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 84 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 159/2022 pentru modificarea și completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, Ordinului nr. 6.376/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu, OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 88/28.05.2021, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021 și HCL nr. 161/2021, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători, utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal şi va avea următorul cuprins:

”ART. 1 Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în Orașul Predeal, școlarizați în unități de învățământ cu sediul pe raza teritorial-administrativă a  UAT Predeal, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de servicii publice de transport local gratuite, pe mijloacele de transport utilizate de către societatea RATBV SA, pe traseul/traseele din interiorul UAT-ului Predeal.

ART. 2 Pentru a beneficia gratuit de „Abonament lunar interior localitate Zona 4”, încărcat pe un card de transport personalizat şi netransmisibil, elevii îndreptăţiți conform art. 1, vor solicita emiterea/încărcarea acestuia la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA, în baza următoarelor documente, în vederea scanării acestora:

– carnetul de elev, emis de unitatea de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul pe raza teritorial administrativă a UAT Predeal, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul şcolar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se atestă faptul că, elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după caz;

– actul de identitate al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz. 

ART. 3  (1) Gratuitatea este asigurată de către UAT Predeal, prin subvenţionarea operatorului de transport RATBV SA, conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Costurile pentru acordarea gratuității elevilor beneficiari conform art.1 vor fi asigurate de către UAT Predeal la preţul unui „Abonament lunar interior localitate Zona 4”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea RATBV S.A. în funcţie de numărul de elevi care au beneficiat de această facilitate, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

ART. 4 (1) Elevii vor circula pe mijloacele de transport utilizate de către societatea RATBV SA în condiţiile menţionate mai sus pe baza cardului de transport, însoţit de carnetul de elev sau a documentelor justificative eliberate de unitățile de învățământ la care este înmatriculat elevul.

(2) Elevii pot achiziţiona pe cardurile de transport călătorii suplimentare, conform tarifelor de călătorie aprobate.

(3) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, elevii pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV SA cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card nominal”, aprobată conform Planului tarifar.

ART. 5  La fiecare urcare în mijlocul de transport utilizat de către societatea RATBV SA, elevii au obligaţia să valideze cardul de transport, indiferent de titlul de călătorie încărcat.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 88/28.05.2021, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021 și HCL nr. 161/2021, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal, rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 88/28.05.2021, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021 și HCL nr. 161/2021, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content