HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 208
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea prelungirii contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul aditional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17915/16.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17913/16.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17914/16.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din Ordinul nr. 1123/21.07.2015, Legea 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legea 133/2015, Legea 56/2010, Legea 230/2018, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009,

Ţinând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA  privind administrarea fondului forestier amenajat, în suprafață de 141,6360 ha, proprietatea UAT Predeal, pentru perioada 01.01.2022- 31.12.2022.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content