HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 209
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea regulamentului privind taxa specială „Salvamont, Promovare și Dezvoltare Turistică, Înfrumusețare Stațiune”

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17912/16.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17910/16.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17911/16.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile: art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 5, alin. (1),    lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 și art. , alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 în scopul acoperirii cheltuielilor cu serviciile publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind taxa specială „Salvamont, Promovare și Dezvoltare Turistică, Înfrumusețare Stațiune”, conform anexelor 1 și 2, parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content