HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 207
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017, privind modificarea tarifelor de prestație

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16871/26.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16870/26.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 16869/26.11.2021, prin care  s-a propus modificarea prin care se propune modificarea tarifelor de prestație în cadrul serviciului de salubritate,

Având în vedere: prevederile aplicabile din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 74/2018, OUG 92/2021, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și  OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, aprobate prin Ordinul 109/2007,

Prevederile HCL 83/2017 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal către SC Compania Romprest Service SA,

Adresa înaintată de către SC Compania Romprest Service SA, înregistrată sub nr.16128/12.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aproba încheierea actului adițional nr. 7 la contractul de delegare a gestiunii a serviciului de salubritate al Orașului Predeal, care cuprinde modificarea tarifelor de prestație începând cu data de 01.01.2022, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă subvenționarea de la bugetul local al Orașului Predeal a tarifului de salubritate pentru persoanele fizice, constând în alocarea sumei de 1,42 lei/persoană/lună, inclusiv TVA, din valoarea redevenței primite de la operatorul local de salubritate, reprezentând 50% din valoarea ajustării tarifelor de prestație, începând cu data de 01.01.2022.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content