HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 206
DIN DATA DE 22.12.2021

privind aprobarea modificării HCL 208/2015 privind strategia tarifară pentru perioada 2021 – 2029, practicată de operatorul regional SC RAJA SA

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17778/15.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17777/15.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17776/15.12.2021, prin care  s-a propus modificarea HCL nr. 208/11.11.2015 privind  strategia de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 208/11.11.2015 privind aprobarea strategiei de tarifare pentru perioada 2021 – 2029, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Strategia  de tarifare, modificată, va constitui anexa la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Art. 3 Se împuternicește primarul Oraşului Predeal – Sorin Ioan Ciobanu, cetăţean român, cu domiciliul în Oraşul  Predeal, str. Teleferic, nr. 7, Județul Brașov, posesor al CI seria ZV, nr. 333520, eliberat la data de 06.08.2020 de  SPCLEP Predeal, să voteze în numele și pe seama Consiliului Local Predeal și în cadrul Adunării Asociaților ADI Apa-Canal Contanța modificarea strategiei  de tarifare practicată de operatorul regional SC RAJA SA, pentru perioada 2021-2029.

Art. 4 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 8 pentru, 3 abțineri, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content