HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 19
DIN DATA DE 31.01.2023

privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1050/19.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1051/19.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1052/19.01.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Față de conținutul documentului contabil nr. 199/12.01.2023 transmis de către Ocolul Silvic Brașov și înregistrat la Primăria Orașului Predeal sub nr. 820/17.01.2023 privind necesitatea aprobării execuției bugetare pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov,

Având în vedere prevederile art. 12 și art. 19 din Legea nr. 46 /2008, Codul Silvic actualizat, privind modul de administrare a fondului forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și  prevederile HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) , lit. d), alin. (7), lit. s), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă execuția bugetară pe anul 2022, pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov, conform documentului contabil anexat, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content