HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 194
DIN DATA DE 14.10.2022

privind modificarea art. 5 din HCL nr. 130/07.07.2022 privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14608/21.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14606/21.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14607/21.09.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Ținând cont de faptul că nu s-a procedat la transmiterea adreselor de informare către solicitanții de locuințe din fond locativ de stat, deoarece termenul de la ultima modificare a HCL nr. 130/2022 a fost scurt,

Văzând prevederile relevante din Legea nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea modificarea art. 5 din HCL nr. 130/07.07.2022 privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor din fondul locativ de stat, astfel :  “ Perioada de depunere a actelor justificative va fi stabilită prin Dispoziție de Primar “.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content