HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 193
DIN DATA DE 14.10.2022

privind aprobarea schimbării destinației locuinței din Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 din spațiu locativ în locuință de necesitate

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14605/21.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14603/21.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14604/21.09.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Ținând cont că locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, care a fost deținută cu contract de închiriere de doamna Preda Simina, a rămas vacantă în urma decesului titularului de contract și de faptul că, în data de 05.07.2022, s-a produs un incendiu la imobilul situat în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, unde locuiesc 4 familii de chiriași, respectiv : Gherman Neculae – 2 persoane,  Pandelea Nicoleta Andreea – 5 persoane, Vasilescu Vasile Cătălin – 5 persoane, Frigescu Steluța – 4 persoane, în urma căruia locuințele din imobil sunt inutilizabile,

Văzând prevederile art. 2, lit. f), art. 55 și art. 56 din Legea nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației locuinței din Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38

(identificată ca fostă locuință a defunctei Preda Simina), din spațiu locativ în locuință de necesitate.

Art. 2 Se aprobă repartizarea locuinței de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 doamnei Frigescu Steluța și familiei acesteia, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.11.2022.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content