HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 195
DIN DATA DE 14.10.2022

privind aprobarea regulametului de identificare a beneficiarilor de tichete sociale acordate drept stimulente educaționale pentru grădiniță

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14578/21.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14575/21.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14577/21.09.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

Văzând prevederile relevante din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, Legea Educației Naționale  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 317/2022 a bugetului de stat pe 2022,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se desemnează doamna Colesniuc Elena din cadrul Primăriei Predeal, Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu responsabilităţi în implementarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Art. 2 Persoana desemnată la art. 1 identifică toţi copiii eligibili din comunitate, prin corelarea listelor beneficiarilor alocaţiei pentru susţinerea familiei și a copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004.

Art. 3 Se aprobă regulamentul de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe, care provin din familii defavorizate, de pe raza U.A.T. Predeal, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaționale sub formă de tichete sociale pentru grădiniță se asigură de la bugetul de stat.

Art. 5.   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își incetează aplicabilitatea HCL nr. 39/ 26.02.202 și HCL nr. 47/31.08.2016

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content