HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 191
DIN DATA DE 26.11.2021

Privind aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, acordul privind sustinerea contributiei financiare proprii si aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia “ Eficientizare iluminat public in orasul Predeal, judetul Brasov”

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 26.11.2021,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.16578/22.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16579/22.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 16580/22.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Având în vedere:
Ordinul nr.1866 din 12 octombrie 2021 pentru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.995/18.10.2021,
Hotărârea de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Prevederile art.8 si art 13 din Ordinul 1866/2021,
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,,
In temeiul art.129 alin.1,alin.2 lit.c, art.136 alin1, art.139 alin.1, alin.3, art.155 alin 1 lit b, art.196 alin1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aproba participarea Orasului Predeal la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficientizare iluminat public in orasul Predeal, judetul Brasov” de 2.999.766,16 lei (inclusiv TVA), din care 2.946.597,40 lei (inclusiv TVA), reprezintă cheltuieli eligibile, iar 53.168,76 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile, conform anexei atasate.

Art.3. Se aproba  asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii a Orasului Predeal  , aferente cheltuielilor neeligibile , in valoare de  53.168,76 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii indicatorii tehnico-economici pentru investitia ,, Eficientizare iluminat public in orasul Predeal, judetul Brasov”, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art.7.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

:

Posted in HCL
Skip to content